Contact

img

Contact us

สมาคมทันตกรรมเด็กแห่งประเทศไทย

ภาควิชาทันตกรรมสำหรับเด็ก คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  เลขที่ 34  ถนนอังรีดูนังต์ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

ติดต่อฝ่ายเลขาฯ (เกี่ยวกับเอกสารทั่วไป): tspdmail@gmail.com

ติดต่อฝ่ายทะเบียน : tspd_regist@outlook.com

Website: www.thapd.org


  • สมาคมทันตกรรมเด็กแห่งประเทศไทย

  • ภาควิชาทันตกรรมสำหรับเด็ก คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  • เลขที่ 34 ถนนอังรีดูนังต์ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

  • bsuthisa@gmail.com