Contact

img

Contact us

สมาคมทันตกรรมเด็กแห่งประเทศไทย

ภาควิชาทันตกรรมสำหรับเด็ก คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 13 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนโยธี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ติดต่อฝ่ายเลขาฯ (เกี่ยวกับเอกสารทั่วไป): thapdmail@gmail.com

ติดต่อฝ่ายทะเบียน : thapd.regist@gmail.com

Website: www.thapd.org


  • สมาคมทันตกรรมเด็กแห่งประเทศไทย

  • ภาควิชาทันตกรรมเด็ก คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

  • อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 13 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนโยธี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

  • thapdmail@gmail.com