ข่าวประชาสัมพันธ์

img

PDAA2020 กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้

PDAA2020 กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ ทันตแพทย์ที่สนใจเข้าร่วมประชุม และส่ง Abstract สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.pdaa2020.org


  • สมาคมทันตกรรมเด็กแห่งประเทศไทย

  • ภาควิชาทันตกรรมสำหรับเด็ก คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  • เลขที่ 34 ถนนอังรีดูนังต์ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

  • bsuthisa@gmail.com