ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุม ThAPD Annual Meeting สมาคมทันตกรรมเด็กแห่งประเทศไทย


  • สมาคมทันตกรรมเด็กแห่งประเทศไทย

  • ภาควิชาทันตกรรมสำหรับเด็ก คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  • เลขที่ 34 ถนนอังรีดูนังต์ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

  • bsuthisa@gmail.com