Member

img

Join TSPD

รายละเอียดการติดต่อ/ส่งข้อมูลด้านทะเบียนหรือสมัครการประชุม ให้ติดต่อ นายทะเบียน : ทพญ. ศุทธิษา แต่บรรพกุล 
ที่อยู่ : ชมรมทันตกรรมสำหรับเด็กแห่งประเทศไทย ภาควิชาทันตกรรมสำหรับเด็ก คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 6 ถนนโยธี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทรสาร : 02 7639416
E-mail : thapd.regist@gmail.com

สมาชิกภาพแบ่งออกเป็น 3 ประเภทคือ

1. สมาชิกกิตติมศักดิ์
2. สมาชิกสามัญ
3. สมาชิกสมทบ

สมาชิกกิตติมศักดิ์ 
คือบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ หรือผู้มีอุปการะคุณต่อวงการทันตแพทย์ หรือสมาชิกสามัญที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ และเป็นสมาชิกสามัญไม่น้อยกว่า 10 ปีขึ้นไป ซึ่งกรรมการของชมรมฯออกเสียงรับรองมากกว่า 2 ใน 3 

สมาชิกสามัญ 
ต้องมีคุณสมบัติตามข้อที่ 1 หรือ 2 คือ

1. ทันตแพทย์ที่ได้รับการศึกษาและอบรมทางวิชาทันตกรรมสำหรับเด็ก มาจากมหาวิทยาลัย ในประเทศหรือต่างประเทศ หรือสถาบันการศึกษาอื่นๆ ที่ ก.พ. รับรอง มีหลักสูตรการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี (สำหรับผู้สมัครสมาชิก กรุณาสำเนาใบประกาศนียบัตร หรือใบปริญญาบัตรการศึกษาทันตกรรมสำหรับเด็ก ในขนาดกระดาษ A-4 มาพร้อมในสมัคร)
2. ทันตแพทย์ที่ปฏิบัติงานราชการเป็นอาจารย์ในคณะทันตแพทยศาสตร์ สอนสาขาวิชาทันตกรรมสำหรับเด็กมาแล้ว เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี

สมาชิกสมทบ 
ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ คือ ทันตแพทย์ หรือผู้มีความสนใจในวิชาทันตกรรมสำหรับเด็ก

ค่าสมาชิก 

1. สมาชิกกิตติมศักดิ์ ไม่ต้องเสียค่าลงทะเบียนแรกเข้าและค่าบำรุง 
2. สมาชิกสามัญ และสมาชิกสมทบ ต้องเสียค่าบำรุงตลอดชีพ 4,000 บาท 


การสมัครสมาชิก 
ขอ ใบสมัครได้ที่ ชมรมทันตกรรมสำหรับเด็กแห่งประเทศไทย ภาควิชาทันตกรรมสำหรับเด็ก คณะทันตแพทยศาสตร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 34 ถ.อังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330 หรือ download ได้ที่หน้า ติดต่อชมรม เมื่อกรอกใบสมัคร และเตรียมเอกสารต่างๆเรียบร้อย ให้ส่ง พร้อมเงินจำนวน 4,000 บาท โดยชำระเป็นเช็คขีดคร่อมสั่งจ่ายในนาม ชมรมทันตกรรมสำหรับเด็กแห่งประเทศไทย

 1 สิทธิประโยชน์   ให้ใช้ตามนี้ค่ะ

สิทธิของสมาชิกมีดังนี้

1. สมาชิกมีสิทธิและได้รับประโยชน์ภายในขอบเขตของวัตถุประสงค์ชมรมฯ
2. สมาชิกมีสิทธิเข้าประชุมใหญ่ประจำปีเฉพาะสมาชิกสามัญมีสิทธิลงสมัครรับเลือกตั้งและออกเสียงลงคะแนนคนละ 1 คะแนน
3. สมาชิกมีสิทธิรับทราบข่าวสาร หรือเอกสารทางวิชาการที่จัดทำขึ้นโดยคณะกรรมการของชมรมฯ
4. สมาชิกมีสิทธิสอบถามเกี่ยวกับการดำเนินงาน เพื่อสอบเอกสารบัญชี และทรัพย์สินของชมรมฯได้ ในการประชุมสามัญประจำปี


  • สมาคมทันตกรรมเด็กแห่งประเทศไทย

  • ภาควิชาทันตกรรมเด็ก คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

  • อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 13 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนโยธี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

  • thapdmail@gmail.com